Artikel 13
Onze Minister van Justitie zendt binnen vijf jaar na de inwerkingtreding van deze wet aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van de artikelen 1 en 2 van deze wet in de praktijk.
Artikel 14
Deze wet kan worden aangehaald als Algemene wet op het binnentreden.
Artikel 15
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.
Inhoudsopgave
+ § 1. Binnentreden in woningen in het algemeen
+ § 2. Binnentreden in woningen zonder toestemming van de bewoner
+ § 3. Betreden van enkele bijzondere plaatsen
- § 4. Slotbepalingen
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht