1.
Een pensioen op grond van deze afdeling, waaronder niet begrepen de inbouw- en franchisebedragen, wordt telkens aangepast overeenkomstig een aanpassing aan een algemene bezoldigingswijziging, van een pensioen van een gepensioneerde overheidswerknemer in de zin van de Wet privatisering ABP die werkzaam is geweest in de sector Rijk.
2.
Indien aan een gepensioneerde overheidswerknemer, als bedoeld in het eerste lid, een eenmalige uitkering wordt toegekend, wordt aan degene die recht heeft op een pensioen, als bedoeld in dat lid, overeenkomstig een eenmalige uitkering toegekend.
3.
Onze Minister stelt regels voor de toepassing van het eerste en het tweede lid. Deze regels werken zonodig terug tot en met de datum waarop een pensioenaanpassing is ingegaan of recht is ontstaan op een eenmalige uitkering.
Inhoudsopgave
+ Eerste afdeling. Algemeen gedeelte
+ Tweede afdeling. Ministers en staatssecretarissen
+ Derde afdeling. Leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
+ Vierde afdeling. Gemeenschappelijke bepalingen ten aanzien van de pensioenen bedoeld in de tweede en derde afdeling
- Vijfde afdeling. Commissarissen van de Koning, gedeputeerden, burgemeesters, wethouders en bestuurders van waterschappen
+ Zesde afdeling
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht