Algemene aanwijzingen aangelegenheden ministerraad en onderraden
De Minister-President,
Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad,
Besluit:
Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden worden vastgesteld.
Artikel 2
De Algemene aanwijzingen inzake aangelegenheden van de ministerraad en onderraden van 16 februari 1983, nr. 328927a worden ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 mei 1992.
Dit besluit wordt in de Staatscourant geplaatst.
's-Gravenhage, 10 april 1992
De
Minister-President
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht