Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.

Afwijking profielen vwo/havo voor leerlingen 1998

Uitgebreide informatie
Afwijking profielen vwo/havo voor leerlingen 1998
De staatssecretaris van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Gelet op:
artikel 7, eerste lid, van het Eindexamenbesluit vwo-havo-mavo-vbo en
artikel VI, onderdeel F, van de Wet van 2 juli 1997, Stb. 322 (profielen voortgezet onderwijs);
Besluit:
Artikel 1. Afwijking inrichtings- en examenvoorschriften profielen
Van de krachtens de Wet op het voortgezet onderwijs vastgestelde inrichtings- en examenvoorschriften profielen vwo/havo wordt afgeweken volgens de bijlagen 1 en 2 bij deze regeling ten behoeve van de in artikel 2 genoemde leerlingen.
Artikel 2. Reikwijdte
De afwijkingen zijn van toepassing op de leerlingen die in het schooljaar 1998 - 1999 zijn begonnen met het vierde leerjaar van een school voor vwo of havo (volgens de profielstructuur) en aan het einde van dat schooljaar zijn bevorderd naar het vijfde leerjaar. De afwijkingen blijven van toepassing zolang de leerling blijft ingeschreven als leerling van een school voor vwo of havo.
Artikel 3. Bekendmaking
Deze regeling zal met de toelichting en de bijlagen in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen waarin deze regeling is geplaatst, en werkt terug tot en met 1 augustus 1998.
Artikel 5. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als: Afwijking profielen vwo/havo voor leerlingen 1998.
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1. Afwijking inrichtings- en examenvoorschriften profielen
Artikel 2. Reikwijdte
Artikel 3. Bekendmaking
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Citeertitel
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht