Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2007.

Aflevering phenacetinum bevattende zelfstandigheden

Uitgebreide informatie
Aflevering phenacetinum bevattende zelfstandigheden
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
Overwegende, dat uit recente onderzoeken is gebleken, dat voldoende aanwijzingen bestaan voor het leggen van een verband tussen een overmatig gebruik van phenacetinum en een bepaalde vorm van irreversibele nierbeschadiging bij de mens, en het dientengevolge wenselijk moet worden geacht gebruikers van phenacetinumhoudende zelfstandigheden te waarschuwen;
Gelet op artikel 4, vijfde lid, onder a, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (Stb. 1958, 408),
Besluit:
1.
Hij, die phenacetinum bevattende geneesmiddelen, welke door de mens via mondholte en slokdarm worden ingenomen, in het groot aflevert, draagt zorg, dat, indien hij deze geneesmiddelen aflevert in een voor de gebruiker bestemde verpakking, op deze verpakking of in een daarbij gevoegd geschrift in duidelijk leesbare en onuitwisbare letters de dosering staat vermeld, alsmede de volgende woorden: Waarschuwing! Niet meer dan de aangegeven dosering en niet langer dan 10 dagen achtereen gebruiken zonder uw arts te raadplegen!
2.
Gelijke verplichting, als bedoeld in het eerste lid, rust op degeen, die de in dat lid genoemde geneesmiddelen aan de gebruiker aflevert in een eigen specifieke verpakking.
Artikel 2
Deze beschikking treedt in werking met ingang van 1 oktober 1965.
's-Gravenhage, 29 maart 1965
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht