Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.

Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Wet ziekenhuisvoorzieningen

Uitgebreide informatie
Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Wet ziekenhuisvoorzieningen
De minister van Justitie,
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur;
Gelet op de artikelen 1, onder 4 en 17, eerste lid, onder 2, van de Wet op de economische delicten:
Besluit:
Artikel 1
De regionale inspecteurs voor de geneesmiddelen worden aangewezen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften, gesteld bij of krachtens de Wet ziekenhuisvoorzieningen , voorzover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten.
Artikel 2
Deze beschikking wordt geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgende op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 21 augustus 1987
De voornoemd,
minister
Namens de ,
minister
Het van de hoofdafdeling Staats- en Strafrecht ,
hoofd
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht