Let op. Deze wet is vervallen op 2 januari 2005. U leest nu de tekst die gold op 1 januari 2005.

Aanwijzingsregeling opsporingsambtenaren Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen

Uitgebreide informatie
Wet toegang ziektekostenverzekering
De minister van Justitie a.i.,
Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en de Staatssecretaris van Economische Zaken, A. J. Evenhuis;
Gelet op de artikelen 1, onder 4°, en 17, eerste lid, onder 2°, van de Wet op de economische delicten;
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet op de toegang tot ziektekostenverzekeringen (Stb. 1986, 123), voor zover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten, worden aangewezen de controleurs van de Economische Controledienst van het ministerie van Economische Zaken.
Artikel 2
Dit besluit zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag volgend op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 12 augustus 1987
De voornoemd,
minister
namens de ,
minister
Het ,
hoofd van de hoofdafdeling Staats- en Strafrecht
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht