Let op. Deze wet is vervallen op 23 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 22 december 2004.

Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving

Uitgebreide informatie
Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 september 2004, nr. AVB/AIS/04 62136, houdende aanwijzing van een ambtenaar als bevoegd tot het opleggen van bestuurlijke boetes in het kader van SZW-wetgeving (Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving)
De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelet op de artikelen 24, 34, eerste lid, Arbeidsomstandighedenwet 1998 en 10:5, eerste lid, Arbeidstijdenwet;
Besluit:
Artikel 1:1
Het hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete van de directie Inspectieondersteuning van de Arbeidsinspectie wordt aangewezen als de ambtenaar bedoeld in:
Artikel 2:1
[Wijzigt de Aanwijzingsregeling toezichthoudende ambtenaren en ambtenaren met specifieke uitvoeringstaken op grond van SZW-wetgeving.]
Artikel 2:2
[Wijzigt het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Arbeidsinspectie 2004.]
Artikel 2:3
Het besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 mei 2004, nr. AI/IO/2004/33875, houdende doormandatering door de directeur Inspectieondersteuning van de Arbeidsinspectie aan het hoofd van de afdeling Bestuurlijke Boete van bevoegdheden betreffende het opleggen van een bestuurlijke boete, bedoeld in de artikelen 33 en 34 van de Arbeidsomstandighedenwet 1998 wordt ingetrokken.
1.
Deze regeling, met uitzondering van artikel 1:1, aanhef en onderdeel 2, treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop artikel VI van de Wet bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet in werking treedt.
2.
Artikel 1:1, aanhef en onderdeel 2, treedt in werking met ingang van het tijdstip waarop artikel I van de Wet bestuurlijke boete Arbeidstijdenwet in werking treedt.
Artikel 3:2
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanwijzingsregeling boeteoplegger SZW-wetgeving.
Den Haag, 9 september 2004
De
Minister
Inhoudsopgave
+ § 1. Aanwijzing boeteoplegger
+ § 2. Wijziging en intrekking andere regelgeving
+ § 3. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht