Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 9 december 2015, nr. 710127 houdende aanwijzing van de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken als instantie tot gerechtelijke geschillenbeslechting in de zin van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten (Aanwijzingsbesluit Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken)
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Gelet op artikel 16, eerste lid en tweede lid, van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten;
Besluit:
1.
De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken wordt aangewezen als geschilleninstantie in de zin van de Implementatiewet buitengerechtelijke geschillenbeslechting consumenten .
2.
De aanwijzing, bedoeld in het eerste lid, ziet uitsluitend op de behandeling van geschillen zoals bedoeld in artikel 2, eerste lid van de implementatiewet.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 10 december 2015. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 10 december 2015, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 10 december 2015.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 9 december 2015
De
Minister
de Directeur-generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht