Besluit van de minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen van 16 oktober 2002, nr. WJZ/2002/38010, houdende de aanwijzing van ambtenaren van de Inspectie van het onderwijs ten aanzien van wie de artikelen 5:12 tot en met 5:17 en 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing zijn
De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Gelet op artikel 9, tweede lid, Wet op het onderwijstoezicht
Besluit
Artikel 1
Als de personen, bedoeld in artikel 9, tweede lid, van de Wet op het onderwijstoezicht, worden aangewezen de inspecteur-generaal van het onderwijs en de ambtenaren van de Inspectie van het onderwijs die zijn belast met de uitoefening van de taken, bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Wet op het onderwijstoezicht.
Artikel 2
Dit besluit zal in Uitleg OCenW-Regelingen worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de derde dag na de datum van uitgifte van Uitleg OCenW-Regelingen, waarin dit besluit is geplaatst.
Artikel 4
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit Inspectie van het onderwijs.
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht