Let op. Deze wet is vervallen op 1 april 2015. U leest nu de tekst die gold op 31 maart 2015.

Aanwijzingsbesluit hulpverleningsdiensten ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Uitgebreide informatie
Aanwijzingsbesluit hulpverleningsdiensten ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op artikel 1, tweede lid, onderdeel d, van de Regeling optische en geluidssignalen 2009;
Besluit:
Artikel 1
Als hulpverleningsdiensten als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van het Reglement verkeerstekens 1990 worden aangewezen: het Landelijk Operationeel Coƶrdinatie Centrum en de Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit hulpverleningsdiensten ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 20 april 2009
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht