Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2013. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzing toezichthouders artikel 34 Wegenverkeerswet 1994

Uitgebreide informatie
Aanwijzing toezichthouders artikel 34 Wegenverkeerswet 1994
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken, de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit en de Staatssecretaris van Financiën,
Gelet op artikel 158, tweede lid, van de Wegenverkeerswet 1994;
Besluit:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van het krachtens artikel 34 van de Wegenverkeerswet 1994 bepaalde, zijn belast:
a. de ambtenaren van de Voedsel en Waren Autoriteit die als buitengewoon opsporingsambtenaar zijn aangewezen;
b. de ambtenaren van de rijksbelastingdienst, bevoegd inzake douane.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzing toezichthouders artikel 34 Wegenverkeerswet 1994.
Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht