Let op. Deze wet is vervallen op 25 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 februari 2005.

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren wet geluidhinder

Uitgebreide informatie
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren wet geluidhinder
De Staatssecretaris van Volksgezondheid en Miliehygiëne, in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;
Gelet op artikel 148, eerste lid, van de Wet geluidhinder (Stb. 1979,99);
Besluit:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van de Wet geluidhinder zijn belast
a. de hoofdinspecteur van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, en de aan hem toegevoegde ambtenaren;
b. de regionale inspecteurs van de volksgezondheid, belast met het toezicht op de hygiëne van het milieu, en de onder hun bevelen werkzame inspecteurs, technisch-hygiënische en milieu-hygiënische medewerkers.
Artikel 2
Met het toezicht op de naleving van hoofdstuk II van de Wet geluidhinder zijn mede belast de districtshoofden van de Arbeidsinspektie, voor zover dit mede betrekking heeft op het voorkomen of beperken van schadelijk of hinderlijk geluid op de arbeidsplaats.
Artikel 3
Met het toezicht op de naleving van hoofdstuk IV van de Wet geluidhinder zijn mede belast de Inspecteur-Generaal der Mijnen en de ambtenaren van het Staatstoezicht der Mijnen in de rang van inspecteur der Mijnen, mijntechnisch hoofdambtenaar of mijntechnisch ambtenaar, voor zover het betrekking heeft op onder de Mijnwet 1903 (Stb. 1904, 73) vallende inrichtingen.
Artikel 4
Het in dit besluit bedoelde toezicht heeft geen betrekking op toestellen of inrichtingen als bedoeld in hoofdstuk IV van de Wet geluidhinder, die in gebruik zijn bij de krijgsmacht.
Artikel 5
Dit besluit wordt met de toelichting geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en treedt in werking met ingang van de dag na die der plaatsing.
Leidschendam, 3 november 1982
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht