Let op. Deze wet is vervallen op 12 november 2008. U leest nu de tekst die gold op 11 november 2008.

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet beheer rijkswaterstaatswerken jo Interimbesluit vergunningplicht installaties ter zee

Uitgebreide informatie
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren Wet beheer rijkswaterstaatswerken jo Interimbesluit vergunningplicht installaties ter zee
De Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat,
Overwegende, dat gelet op de artikelen 3 en 5 van de Wet installaties Noordzee, per 6 oktober 1999 het besluit van 20 september 1999, houdende van toepassingverklaring van enige voorschriften van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken met betrekking tot installaties ter zee (Interimbesluit vergunningplicht installaties ter zee, Stb. 1999, 412) in werking is getreden;
Aan te wijzen als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij het Interimbesluit vergunningplicht installaties ter zee, de ambtenaren van de Rijkswaterstaat, werkzaam bij:
De regionale directie Noordzee:
Gelet op artikel 1 Interimbesluit vergunningplicht installaties ter zee en artikel 5 lid 1 van de Wet beheer rijkswaterstaatswerken (Stb. 1996, 645);
Besluit:
A. de hoofdingenieur-directeur;
B. de hoofdafdelingshoofden;
C. de afdelingshoofden;
D. de plaatsvervangers van de onder A tot en met C genoemde functionarissen;
E. de onder de afdelingshoofden ressorterende functionarissen belast met handhaving.
Dit besluit wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van twee dagen volgend op die van de bekendmaking.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht