Let op. Deze wet is vervallen op 25 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 februari 2005.

Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren naleving Woningwet

Uitgebreide informatie
Aanwijzing toezichthoudende ambtenaren naleving Woningwet
De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;
Gelet op artikel 119a, eerste lid, van de Woningwet,
Besluit:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet zijn belast:
a. de directeur en de onder deze werkzame rijksambtenaren van de Dienst Recherchezaken van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer die bij het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Dienst Recherchezaken 1995 zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar, en
b. de rijksambtenaren die zich bij de ondersteunende afdeling van de in onderdeel a genoemde dienst bezighouden met informatie-inwinning.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
’s-Gravenhage, 21 maart 2000
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht