Aanwijzing opsporingsambtenaren Wet Ziekenhuisvoorzieningen
De Minister van Justitie,
in overeenstemming met de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiƫne,
Gelet op de artikelen 1, onder 4, en 17, eerste lid, onder 2, van de Wet op de economische delicten,
Besluit:
1. de regionale geneeskundige inspecteurs van de Volksgezondheid en de regionale geneeskundige inspecteurs voor de geestelijke volksgezondheid aan te wijzen als ambtenaren, belast met de opsporing van overtredingen van de voorschriften gesteld bij of krachtens de Wet Ziekenhuisvoorzieningen , voorzover deze overtredingen economische delicten zijn in de zin van artikel 1 van de Wet op de economische delicten;
2. te bepalen, dat deze beschikking zal worden geplaatst in de Nederlandse Staatscourant en in werking zal treden met ingang van de dag volgende op die der bekendmaking.
's-Gravenhage, 25 november 1971
De voornoemd,
Minister
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht