Let op. Deze wet is vervallen op 22 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 21 december 2009.

Aanwijzing oppervlaktewateren in beheer bij de provincie Zeeland

Uitgebreide informatie
Aanwijzing oppervlaktewateren in beheer bij de provincie Zeeland
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op het advies van Gedeputeerde Staten van Zeeland van 30 oktober 1975, nr. 1709/307/75/199/1, 2e afdeling;
Gelet op de ingekomen ambtsberichten;
Gelet op artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren en artikel 4 van het uitvoeringsbesluit verontreiniging rijkswateren,
Besluit:
I. Zijn beschikking van 1 augustus 1975, nr. AW/R 50563, in te trekken.
II. Aan te wijzen als oppervlaktewateren ten aanzien waarvan de in artikel 3, tweede lid, van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren bedoelde bevoegdheden zullen worden uitgeoefend door Gedeputeerde Staten van de provincie Zeeland:-
de oostelijke en westelijke rijkswaterleiding in Oost-Zeeuws-Vlaanderen;-
de langs de rijkswegen en de rijkskanaal- en rijkshavendijken in Zeeland gelegen bermsloten, een en ander voor zover genoemde wateren in beheer zijn bij het Rijk.
Deze beschikking treedt in werking op 1 januari 1977.
's-Gravenhage, 6 april 1977
De voornoemd,
Minister
Voor de .
Minister
De
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht