Aanwijzing militaire autoriteit
De Minister van Defensie,
Handelend in overeenstemming met de Minister van Justitie;
Gelet op artikel 32, eerste lid, van het Besluit op de lijkbezorging;
Besluit:
Artikel 1
Als militaire autoriteit, bedoeld in artikel 32, eerste lid, van het Besluit op de lijkbezorging wordt aangewezen:
a. de op grond van artikel 154, onder b en c, van het Wetboek van Strafvordering aangewezen hulp-officier van justitie van de Koninklijke marechaussee;
b. de bevelvoerende militairen, bedoeld in artikel 59, eerste lid, van de Wet militaire strafrechtspraak, voor zover geen functionaris als bedoeld in onderdeel a van dit artikel ter plaatse is en diens komst niet kan worden afgewacht.
Artikel 2
Het besluit van de Minister van Defensie van 30 januari 1992, nr. C 92/202 92000266 wordt ingetrokken.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 12 juli 1996
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht