Let op. Deze wet is vervallen op 29 juni 2003. U leest nu de tekst die gold op 28 juni 2003.

Aanwijzing kompasstellers

Uitgebreide informatie
Aanwijzing kompasstellers
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 95, derde lid, onderdeel f, van het Schepenbesluit 1965;
Besluit:
Artikel 1
Als bevoegde personen als bedoeld in artikel 95, derde lid, onderdelen a, c, d en e, van het Schepenbesluit 1965 worden aangewezen:
a. S.J. de Boer en W. Habicht, in dienst van Kelvin Hughes Observator B.V. te Rotterdam;
b. A.I.E. van Nulck en M.U. de Vries, in dienst van Datema-Delfzijl B.V. te Delfzijl;
c. D. Davids, in dienst van Davids Maritime te Delfzijl;
d. C. Plewinski, in dienst van Datema-Delfzijl B.V. te Rotterdam;
e. J.A. in `t Hout en K. Wagenaar, in dienst van Transport & Offshore Services B.V. te Rotterdam;
f. R.E. Britt en F. Dorant in de Nederlandse Antillen;
g. J. Seraus in Aruba.
Artikel 2
De aanwijzing van de bevoegde personen, genoemd in artikel 1, eindigt met ingang van de maand, volgende op die waarin de bevoegde persoon de leeftijd van 65 jaar bereikt, voorzover die aanwijzing niet uit anderen hoofde is vervallen of ingetrokken.
Artikel 3
De beschikking van de Minister van Verkeer en Waterstaat van 13 juni 1997, nr. DGG/J-97/003751 (Stcrt. 135), wordt ingetrokken.
Artikel 4
Deze beschikking treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze beschikking zal in de Staatscourant, in de CuraƧaosche Courant en in de Landscourant van Aruba worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht