Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2007. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2007.

Aanwijzing instelling bereiding en aflevering farmaceutische produkten

Uitgebreide informatie
Aanwijzing instelling bereiding en aflevering farmaceutische produkten
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelezen de brief van de Gezondheidsdienst Streekgewest Westelijk Noord-Brabant d.d. 16 augustus 1994;
Gelet op artikel 62, eerste lid, onder c, van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten;
Besluit:
Artikel 1
Als een instelling, bedoeld in artikel 62, eerste lid, onder c, van het Besluit bereiding en aflevering van farmaceutische produkten wordt aangewezen de Gezondheidsdienst Streekgewest Westelijk Noord-Brabant te Bergen op Zoom.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
De van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ,
Minister
namens deze,
de
Directeur Geneesmiddelenvoorziening,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht