Artikel 3
Artikel 4.9, vierde lid, van de Wet Milieubeheer is niet van toepassing op het gebied ’Krammer-Volkerak’, en is niet van toepassing op geluidhinder in of vanuit de op bijlage C aangegeven vaargeulen in het ’Zwarte Meer’.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht