1.
Voor opnamen in de lijst van watergebieden van internationale betekenis als bedoeld in artikel 2 van de op 2 februari 1971 te Ramsar, Iran, tot stand gekomen Overeenkomst inzake watergebieden van internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (Trb. 1975, 84 en Trb. 1980, 90), worden de volgende gebieden aangemeld:
a. het op bijlage A van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ’Krammer-Volkerak’;
b. het op bijlage B van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ’Verdronken Land van Saeftinge’;
c. het op bijlage C van deze beschikking op kaart aangegeven gebied, bekend onder de naam ’Zwarte Meer’.
2.
De aanmeldingen, bedoeld in het eerste lid, gaan vergezeld van een toelichtende nota, welke deel uitmaakt van deze beschikking.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht