Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 19 november 2013, 168229-112943-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake verlenging beschikbaarheidbijdrage en bijzonder transitiemodel GGZ
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg,
Na op 27 september 2013 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal (Kamerstukken II 2012/13, 25 424 nr. 231) als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg,
Besluit:
Artikel 1. Verlenging transitiemodel
De Nederlandse Zorgautoriteit voorziet erin het transitieregime curatieve geestelijke gezondheidszorg voor gespecialiseerde instellingen, bedoeld in de aanwijzing van 11 juli 2012 inzake invoering prestatiebekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (Stcrt. 2012, 15569), te verlengen tot en met 31 december 2014, waarbij geldt dat het verrekenbedrag 2014 wordt vastgesteld op basis van het verrekenbedrag uit 2013 plus een indexering.
Artikel 2. Verlenging beschikbaarheidbijdrage
De Nederlandse Zorgautoriteit draagt er zorg voor de beschikbaarheidbijdrage voor gespecialiseerde psychotraumazorg aan specifieke doelgroepen en zorg aan Joodse oorlogsslachtoffers, bedoeld in de aanwijzing van 11 juli 2012 inzake invoering prestatiebekostiging geneeskundige geestelijke gezondheidszorg, op overeenkomstige wijze in 2014 toe te kennen. Hierbij geldt dat de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage gelijk is aan 2013 plus een indexering.
Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. Verlenging transitiemodel
Artikel 2. Verlenging beschikbaarheidbijdrage
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht