Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 12 december 2014, 699324-130782-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de invoering van de Wet langdurige zorg
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;
Na op 12 november 2014 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2014/15, 30 597, nr. 480)
Besluit:
Enig artikel
De Nederlandse Zorgautoriteit stelt vanaf de datum van inwerkingtreding van de Wet langdurige zorg (beleids)regels vast voor zorg als omschreven bij of krachtens deze wet.
Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Enig artikel
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht