Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzing ex artikel 13d Wet politieregisters

Uitgebreide informatie
Aanwijzing ex artikel 13d Wet politieregisters
De Minister van Defensie, handelende in overeenstemming met de Ministers van Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;
Gelet op artikel 13d, eerste lid, van de Wet politieregisters,
Besluit:
Artikel 1
Registers als bedoeld in artikel 1, onderdelen k en l, van de Wet politieregisters worden bij de Koninklijke marechaussee gevoerd door de bij de Centrale Justitiële Dienst ondergebrachte eenheid, welke is belast met de opsporing van misdrijven als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel k, van de Wet politieregisters .
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van inwerkingtreding van de Wet van 27 mei 1999 tot wijziging van de Wet politieregisters , houdende nadere regels voor bijzondere politieregisters ten behoeve van de politie, Koninklijke marechaussee en daartoe aangewezen diensten van publiekrechtelijke lichamen die met de opsporing van strafbare feiten zijn belast (Stb. 244).
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
‘s-Gravenhage, 25 januari 2000
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht