Aanwijzing Dienst Landelijke service bij regelingen (LASER) als bewaarder inbeslaggenomen voorwerpen
De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 1, aanhef en onderdeel c, van het Besluit inbeslaggenomen voorwerpen;
Besluit:
Artikel 1
Als bewaarder als bedoeld in de aanhef van artikel 1 van het Besluit inbeslaggenomen voorwerpen wordt aangewezen: Dienst Regelingen van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 19 januari 1996
De van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ,
Minister
voor deze:
De
directeur-generaal Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht