Aanwijzing cursussen proefdierkunde Rijksuniversiteit Groningen
De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur,
Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Dierproevenbesluit (Stb. 1985, 336);
Besluit:
Artikel I
Als cursus proefdierkunde als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van het Dierproevenbesluit (Stb. 1985, 336) wordt aangewezen de cursus proefdierkunde georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen.
Artikel II
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van haar bekendmaking in de Nederlandse Staatscourant.
Rijswijk, 5 juli 1989
De voornoemd,
staatssecretaris
Namens deze:
De
directeur Voedings- en Veterinaire aangelegenheden en Produktveiligheid
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht