Let op. Deze wet is vervallen op 25 februari 2005. U leest nu de tekst die gold op 24 februari 2005.

Aanwijzing controlerend orgaan naleving Warenwetbesluit benzine

Uitgebreide informatie
Aanwijzing controlerend orgaan naleving Warenwetbesluit benzine
De Staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur in overeenstemming met de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Gelet op artikel 25, eerste lid, onder a, van de Warenwet (Stb. 1988. 360):
Besluit:
Artikel 1
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens het Warenwetbesluit Benzine (Stb. 1992, 339) bepaalde zijn belast de controleambtenaren van de Inspectie van de Volksgezondheid belast met het toezicht op de hygiƫne van het milieu van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.
Artikel 2
Deze regeling, die met de daarbij behorende toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst, treedt in werking op het tijdstip waarop het Warenbesluit Benzine in werking treedt.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht