Aanwijzing Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie als rechtspersoon
De staatssecretaris van Justitie,
De Stichting Bureau Voorlichting Interlandelijke Adoptie, statutair gevestigd te Utrecht, met ingang van 15 juli 1989 aan te wijzen als de rechtspersoon die tot taak heeft algemene voorlichting te verstrekken aan aspirant-pleegouders die een verzoek tot verlening van een beginseltoestemming hebben ingediend.
Deze beschikking wordt in de Staatscourant bekend gemaakt.
Gelet op artikel 1, van het Besluit opneming buitenlandse pleegkinderen (Stb. 1989, 262),
Besluit:
's-Gravenhage, 10 juli 1989
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht