Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2006. U leest nu de tekst die gold op -.

Aanwijzing bevoegde autoriteiten en bevoegde instantie Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995

Uitgebreide informatie
Aanwijzing bevoegde autoriteiten en bevoegde instantie Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995
De Minister van Verkeer en Waterstaat,
Gelet op artikel 2 van het Besluit Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 (Stb. 1996, 127);
Mede gelet op de resolutie van de Centrale Commissie voor de Rijnvaart van 18 mei 1995 (protocol 1995-I-21);
Besluit:
Artikel 1
De bevoegde autoriteit, plaatselijk bevoegde autoriteit dan wel de bevoegde instantie, bedoeld in het Reglement onderzoek schepen op de Rijn 1995 , is:
1. de Minister van Verkeer en Waterstaat in de artikelen:
2. de Directeur-Generaal Goederenvervoer in artikel:
3. de voorzitter van de commissie van Deskundigen te Rotterdam in de artikelen:
4. De Hoofdingenieur-Directeur van het het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat in de directie Oost-Nederland, dan wel de Hoofdingenieur-Directeur van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat in de directie Zuid-Holland, ieder voorzover het zijn ambtsgebied betreft, in de artikelen:
5. De inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat in de artikelen:
6. De ambtenaren, genoemd in artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering , in de artikelen:
7. de Dienst Wegverkeer in artikel:
en in de bijlage H, onderdeel B, 1 .
Artikel 2
De regering van 26 februari 1988, directoraat-generaal van het verkeer nr. WJZ/V 821716 (Stcrt. 47), wordt ingetrokken.
Artikel 3
De regeling treedt in werking met ingang van 6 maart 1996.
Deze regeling wordt geplaatst in de Staatscourant.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht