Let op. Deze wet is vervallen op 4 februari 2015. U leest nu de tekst die gold op 3 februari 2015.

Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten CER 2010

Uitgebreide informatie
Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 september 2010, nr. Z/F-3020173, tot aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten van het CAK voor de Compensatie van het verplicht Eigen Risico (Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten CER 2010)
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 3a.2 van het Besluit zorgverzekering;
Besluit:
Artikel 1
De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Compensatie van het verplicht Eigen Risico te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2010 € 4,426 miljoen.
Artikel 2
Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2010.
Artikel 3
Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten CER 2010.
Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht