Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2009. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2009.

Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2009

Uitgebreide informatie
Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2008, nr. Z/F-2898309, tot aanwijzing van de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten AWBZ 2009 (Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2009)
De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;
Besluit:
Artikel 1
De besteedbare middelen ter dekking van de voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten te maken beheerskosten bedragen voor het jaar 2009 € 197,422 miljoen.
Artikel 2
Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt, indien de dagtekening van de Staatscourant waarin zij is geplaatst, is gelegen na 13 december 2008 terug tot en met 15 december 2008.
Artikel 3
Deze aanwijzing wordt aangehaald als: Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten AWBZ 2009.
Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht