Let op. Deze wet is vervallen op 19 juni 2005. U leest nu de tekst die gold op 18 juni 2005.

Aanwijzing ambtenaren toezicht Kaderwet EZ-subsidies

Uitgebreide informatie
Aanwijzing ambtenaren toezicht Kaderwet EZ-subsidies
De Minister van Economische Zaken;
Gelet op artikel 8, eerste lid, van de Kaderwet EZ-subsidies,
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren, belast met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens de Kaderwet EZ-subsidies bepaalde, worden aangewezen:
a. de ambtenaren van de accountantsdienst van het Ministerie van Economische Zaken;
b. het hoofd en het plaatsvervangend hoofd van de afdeling Financiƫn & Controle, de groepsmanagers en de opdrachtleiders van het agentschap Senter van het Ministerie van Economische Zaken.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
's-Gravenhage, 8 maart 2002
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht