Let op. Deze wet is vervallen op 1 september 2007. U leest nu de tekst die gold op 31 augustus 2007.

Aanwijzing ambtenaren belast met toezicht

Uitgebreide informatie
Aanwijzing ambtenaren belast met toezicht Plantenziektewet
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 10 van de Plantenziektenwet (Stb. 1951, 96);
Besluit:
Artikel 1
Als ambtenaren belast met het toezicht op de naleving van deze wet en de daarop berustende bepalingen en met het onderzoek naar de aanwezigheid van schadelijke organismen, worden aangewezen:
1. de ambtenaren van de Plantenziektenkundige Dienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
2. de ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
3. de ambtenaren van de Belastingdienst, bevoegd inzake douane.
Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met ingang van de datum van inwerkingtreding van de wet van 27 februari 1987 houdende wijziging van de Plantenziektenwet .
's-Gravenhage, 17 januari 1992
De van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij ,
Staatssecretaris
voor deze:
De
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht