Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.

Aanwijzing als privaat-rechtelijk lichaam – Wet privatisering ABP

Uitgebreide informatie
Aanwijzing als privaat-rechtelijk lichaam – Wet privatisering ABP
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Handelende na overleg met de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
Gelezen de op 12 maart 1996 gedateerde voordracht van het bestuur van de Stichting Pensioenfonds ABP,
Gelet op artikel 2, derde lid, onderdeel b en artikel 3 van de Wet privatisering ABP.
Besluit:
Artikel 1
De Stichting Uitvoeringsinstelling Sociale Zekerheid voor Overheid en onderwijs, statutair gevestigd te Heerlen en opgericht op 28 december 1995 te Rotterdam, wordt aangewezen als privaatrechtelijk lichaam in de zin van artikel 2, derde lid, onderdeel b van de Wet privatisering ABP.
Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 1996.
De van Binnenlandse Zaken ,
Minister
voor deze,
de
wnd. Directeur-Generaal Management en Personeelsbeleid
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht