Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.

Aanvullend luchthavenreglement luchthaven Schiphol

Uitgebreide informatie
1.
De begripsbepalingen gegeven in de Luchtvaartwet , de Regeling Toezicht Luchtvaart en het Algemeen luchthavenreglement zijn tevens van toepassing op deze regeling;
Voorts wordt in deze regeling verstaan onder:
a. exploitant: de NV Luchthaven Schiphol;
b. Aerodrome Manual: een door de exploitant vastgesteld stelsel van aanwijzingen, gegevens, procedures en maatregelen, ten aanzien van de goede orde en veiligheid op het luchtvaartterrein.
2.
Daarnaast wordt in deze regeling voor het niet voor het publiek toegankelijke gedeelte van het luchtvaartterrein verstaan onder:
a. passagiersbruggen: de aan de pieren van het stationsgebouw bevestigde overdekte bruggen, met inbegrip van de ondersteunende en beweegbare delen, die als loopgang dienen voor passagiers, om zich via de pieren van het stationsgebouw naar het vliegtuig te begeven of omgekeerd;
b. wegen: de verharde of onverharde rijstroken met inbegrip van de middenberm of middengeleiding, de parkeerstroken, parkeerhavens en vluchtstroken, alsmede de in die weg gelegen bruggen en de naast de rijbaan gelegen paden, bermen en zijkanten;
c. dienstwegen: de wegen, gelegen in het landingsterrein;
d. randwegen: de wegen, gelegen langs de platformen;
e. voertuigen: alle gelede en ongelede motorvoertuigen, fietsen en andere rijof voertuigen, met uitzondering van die welke bestemd zijn om langs spoorstaven te worden voortbewogen, waaronder tevens is begrepen al het rijdend of rollend verplaatsbaar, al dan niet gemotoriseerd, materieel, dat als hulpmiddel bij de afhandeling van vliegtuigen en passagiers wordt gebruikt;
f. motorvoertuigen: alle gelede en ongelede voertuigen, behalve bromfietsen en invalidevoertuigen uitgerust met een motor, bestemd om anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen uitsluitend of mede door een mechanische kracht op of aan dit voertuig zelf aanwezig.
Artikel 1a
Dit reglement berust op artikel 8a.1, eerste lid, van de Wet luchtvaart en op het Algemeen luchthavenreglement .
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Definities en wettelijke grondslag
+ Hoofdstuk II. Algemeen
+ Hoofdstuk III. Nadere voorschriften met betrekking tot het niet voor het publiek toegankelijke gedeelte van het luchtvaartterrein
+ Hoofdstuk IV. Nadere bepalingen met betrekking tot voertuigen
+ Hoofdstuk V. Nadere bepalingen met betrekking tot het vervoer en de opslag van gevaarlijke stoffen, tanken en aanverwante handelingen
+ Hoofdstuk VI. Nadere voorschriften met betrekking tot het gebruik van het luchtvaartterrein
+ Hoofdstuk VII. Nadere bepalingen met betrekking tot luchtvaartuigen
+ Hoofdstuk VIIa
+ Hoofdstuk VIII. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken