Let op. Deze wet is vervallen op 24 januari 2004. U leest nu de tekst die gold op 23 januari 2004.

Aanvraagperiode en subsidieplafond Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij 2000

Uitgebreide informatie
Aanvraagperiode en subsidieplafond Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij 2000
De Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op artikel 4 van de Kaderwet LNV-subsidies en artikel 3 van de Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij 2000,
Besluit:
Artikel 1
Als periode waarin een aanvraag voor subsidie kan worden ingediend als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij 2000 , wordt vastgesteld de periode van 3 tot en met 31 augustus 2000.
Artikel 2
Het subsidieplafond als bedoeld in artikel 3, tweede lid, van de Tijdelijke regeling capaciteitsvermindering IJsselmeervisserij 2000 , wordt voor de in artikel 1 bedoelde aanvraagperiode vastgesteld op f 8.200.000,- .
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst.
De van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij .
Staatssecretaris
Overeenkomstig het door de Staatssecretaris genomen besluit,
secretaris-generaal
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht