Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.

Aansluiting gemeenten Kampen, Steenwijk en Venlo bij Nationale ombudsman

Uitgebreide informatie
Aansluiting gemeenten Kampen, Steenwijk en Venlo bij Nationale ombudsman
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelezen de verzoekschriften van de bestuursorganen van de hierna genoemde gemeenten;
Gelet op de artikelen 1b en 1c van de Wet Nationale ombudsman en de artikelen 2 en 3 van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman;
Besluit:
Artikel 1
De Wet Nationale ombudsman is van toepassing op de bestuursorganen van de volgende rechtspersonen: de gemeenten Kampen; Steenwijk; Venlo.
1.
De volgende rechtspersoon is een vergoeding verschuldigd, genoemd in artikel 2, eerste lid, van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman: de gemeente Kampen.
2.
De volgende rechtspersonen zijn een vergoeding verschuldigd, genoemd in artikel 2, tweede lid, van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman: de gemeenten Steenwijk; Venlo.
Artikel 3
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2001.
Deze regeling zal in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht