Aanpassingsregeling Tijdelijke regeling invoering Wet op het financieel toezicht
De Minister van Financiën,
Gelet op artikel 176 van de Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht;
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt de Tijdelijke regeling invoering Wet op het financieel toezicht.]
Artikel II
Indien het bij Koninklijke boodschap van 22 december 2005 ingediende voorstel van wet houdende regels tot uitvoering van richtlijn nr. 2004/25/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 21 april 2004 betreffende het openbaar overnamebod (Kamerstukken II 2005/06, 30 419, nr. 2) tot wet wordt verheven, dient in de definitie van personen waarmee in onderling overleg wordt gehandeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht de zinsnede ‘natuurlijke personen en hun dochtermaatschappijen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel d van de Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen 1996 te worden gelezen als: natuurlijke personen en hun dochtermaatschappijen als bedoeld in artikel 5:33, eerste lid, onderdeel c.
Artikel III
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2007.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht