Let op. Deze wet is vervallen op 6 juni 2014. U leest nu de tekst die gold op 5 juni 2014.

Aanpassingsregeling Kaderregeling VWS-subsidies

Uitgebreide informatie
Regeling van de Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 april 2011, nr. DWJZ/R&E-3059870, houdende aanpassingsregeling Kaderregeling VWS-subsidies (Aanpassingsregeling Kaderregeling VWS-subsidies)
De Minister en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
Gelet op artikel 3 van de Kaderwet VWS-subsidies;
Besluiten:
Artikel I
[Wijzigt de Regeling palliatieve terminale zorg.]
Artikel II
[Wijzigt de Subsidieregeling academische functie.]
Artikel III
De Subsidieregeling dienstverlening voor oorlogsgetroffenen wordt ingetrokken.
Artikel IV
[Wijzigt de Subsidieregeling donatie bij leven.]
Artikel V
De Subsidieregeling extra opleidingsplaats oogheelkunde wordt ingetrokken.
Artikel VI
[Wijzigt de Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant.]
Artikel VII
[Wijzigt de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Subsidieregeling publieke gezondheid.]
Artikel IX
[Wijzigt de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg.]
Artikel X
De Subsidieregeling zorginnovatie wordt ingetrokken.
Artikel XI
De Regeling palliatieve terminale zorg , Subsidieregeling academische functie , Subsidieregeling opleiding tot advanced nurse practitioner en opleiding tot physician assistant , de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan , de Subsidieregeling publieke gezondheid , de Subsidieregeling vaccinatie stageplaatsen zorg en de Subsidieregeling zorginnovatie zoals deze luidden op het tijdstip voor inwerkingtreding van deze regeling blijven van toepassing op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze regeling zijn verstrekt op grond van de desbetreffende regeling.
Artikel XII
Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2011 met dien verstande dat artikel IX in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Artikel XIII
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanpassingsregeling Kaderregeling VWS-subsidies.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
De
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht