Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2013. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2013.

Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 1998-II

Uitgebreide informatie
Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 1998-II
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Gelet op de artikelen 105 en 157, beide derde lid, van de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers;
Besluit:
1.
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. wet:
Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers ;
b. pensioen:
pensioen als bedoeld in de artikelen 105 en 157, beide eerste lid, van de wet;
c. berekeningsgrondslag:
het bedrag waarnaar een pensioen wordt berekend;
d. aangepaste berekeningsgrondslag:
de berekeningsgrondslag zoals die laatstelijk is aangepast ingevolge de Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 1998-I ;
e. aanpassingsdatum:
1 juli 1998.
2.
Indien een pensioen wordt afgeleid van een ander pensioen, wordt onder berekeningsgrondslag verstaan het bedrag waarnaar dat andere pensioen wordt berekend.
1.
De aangepaste berekeningsgrondslagen van de pensioenen die zijn ingegaan voor of op de aanpassingsdatum worden met ingang van die datum nader aangepast door vermenigvuldiging met 1,0109.
2.
Een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de aanpassingsdatum aangepast in evenredigheid aan de wijziging van de aangepaste berekeningsgrondslag.
1.
De aangepaste berekeningsgrondslagen van de pensioenen die ingaan na de aanpassingsdatum worden, indien die berekeningsgrondslagen betrekking hebben op tijd voor die datum, nader aangepast door vermenigvuldiging met 1,0109.
2.
Een pensioen als bedoeld in het eerste lid wordt met ingang van de ingangsdatum van dat pensioen berekend naar de nader aangepaste berekeningsgrondslag, met inachtneming van de bedragen genoemd in artikel 5.
Artikel 4
Aan degene die op 31 juni 1998 recht had op pensioen, wordt een bedrag uitgekeerd in evenredigheid aan de aanpassing bedoeld in artikel 2, over de periode van 1 mei 1998 of de latere ingangsdatum van zijn pensioen tot de aanpassingsdatum.
.
[Red: Abusievelijk is lid 1 niet genummerd.]
Met ingang van de aanpassingsdatum luiden:
a. het in de artikelen 13a, 58a en 138a, telkens tweede lid, genoemde bedrag: fl. 7.680,12;
b. het in de artikelen 27a, vierde lid, 27b, derde lid, 73, vierde lid, 73a, derde lid, 150a, vierde lid, en 150b, derde lid genoemde bedrag: fl. 67.073,47;
c. de bedragen van de artikelen 93 en 94 van de wet, zoals die artikelen luidden op 31 december 1985:
artikel 93, eerste, tweede en derde lid: fl. 169.927,-
artikel 94, onder a:
fl. 169.927,-
fl. 21.377,-
artikel 94, onder b:
fl. 169.927,-
fl. 24.275,-
fl. 48.548,-;
d. het in artikel 156, tweede lid, van de wet genoemde bedrag: fl. 29.770,-;
2.
Een pensioen dat is toegekend met toepassing van artikel 38 van de wet bedraagt vanaf de aanpassingsdatum ten hoogste fl. 49.896,-.
3.
Een pensioen dat is toegekend met toepassing van artikel 83 van de wet bedraagt vanaf de aanpassingsdatum fl. 2.237,- per lidmaatschapsjaar en ten hoogste fl. 40.687,-.
Artikel 6
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juli 1998.
Artikel 7
Deze regeling wordt aangehaald als: Aanpassingsregeling Appa-pensioenen 1998-II.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht