Let op. Deze wet is vervallen op 1 augustus 2013. U leest nu de tekst die gold op 31 juli 2013.

Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2003

Uitgebreide informatie
Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2003
De minister van onderwijs, cultuur en wetenschappen,
Gelet op: artikel 77, derde lid, artikel 153, tweede lid en artikel 155, tweede lid van de Wet op het primair onderwijs;
Besluit
Artikel 1. Vaststelling nieuwe stichtings- en opheffingsnormen
Voor de basisscholen in Nederland worden voor elke gemeente de stichtings- en opheffingsnormen vastgesteld, zoals aangegeven in bijlage 1 bij deze regeling.
Artikel 2. Vaststelling nieuwe opheffingsnormen
Voor de basisscholen in de delen van gemeenten, zoals omschreven in bijlage 2 bij deze regeling, worden de opheffingsnormen vastgesteld zoals in die bijlage aangegeven.
Artikel 3. In-de-plaats-treding
De in artikel 1 en artikel 2 bedoelde normen treden in de plaats van :
1. de normen die voor de betrokken gemeenten onderscheidenlijk delen van gemeenten zijn vastgesteld in de Regeling stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 1998 (kenmerk FBT/BPL-97/20598 M d.d. 18 oktober 1997, gepubliceerd in Uitleg Gele katern van 29 oktober 1997, nummer 25)
2. de normen die voor de betrokken (delen van) gemeenten op grond van artikel 77, vierde lid WPO en artikel 156, eerste en tweede lid WPO bij afzonderlijke regelingen zijn vastgesteld.
Artikel 4. Inwerkingtreding
Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 augustus 2003.
Artikel 5. Geldigheidsduur nieuwe stichtings- en opheffingsnormen
De in bijlage 1 en bijlage 2 genoemde stichtings- en opheffingsnormen gelden voor een tijdvak van 5 jaar, te rekenen vanaf 1 augustus 2003.
Artikel 6. Citeertitel
Deze regeling wordt aangehaald als ’Aanpassing van de stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2003’.
Artikel 7. Bekendmaking
Deze regeling zal (met toelichting) in Uitleg Gele katern worden geplaatst. Van deze plaatsing zal mededeling worden gedaan in de Staatscourant.
De
minister
Inhoudsopgave
Artikel 1. Vaststelling nieuwe stichtings- en opheffingsnormen
Artikel 2. Vaststelling nieuwe opheffingsnormen
Artikel 3. In-de-plaats-treding
Artikel 4. Inwerkingtreding
Artikel 5. Geldigheidsduur nieuwe stichtings- en opheffingsnormen
Artikel 6. Citeertitel
Artikel 7. Bekendmaking
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht