Let op. Deze wet is vervallen op 31 december 2004. U leest nu de tekst die gold op 30 december 2004.

Aanpassing Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel i.v.m. vervallen overhevelingstoeslag

Uitgebreide informatie
Aanpassing Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel i.v.m. vervallen overhevelingstoeslag
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,
Handelende na overleg met de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;
Gelet op artikel 2, onder b, ten 1°, artikel 7, eerste lid, onder b, artikel 9, eerste lid, onder c, en artikel 12 van de Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel;
Besluit:
Artikel I
[Wijzigt het Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel.]
Artikel II
Het Besluit uitvoering Regeling ziektekostenvoorziening onderwijs- en onderzoekpersoneel zoals luidend voor 1 januari 2001 blijft van toepassing op beslissingen en geschillen die betrekking hebben op de periode voorafgaand aan die datum.
Artikel III
Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.
Deze regeling zal (met de toelichting) in de Staatscourant worden geplaatst.
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht