28 artikelen

Zoek naar volledige regelingen artikelen artikel-leden
  1, 2, 3   »
Artikel 1, Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst     Artikel 1 • 1. Onder collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst, aangegaan door een of meer werkgevers of een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werkgevers en een of meer verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, waarbij voornamelijk of uitsluitend worden geregeld arbeidsvoorwaarden, bij arbeidsovereenkomsten in acht te nemen.... BWBR0001937
Artikel 2, Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst     Artikel 2 Eene vereeniging van werkgevers of van werknemers is slechts bevoegd tot het aangaan van collectieve arbeidsovereenkomsten, indien de statuten der vereeniging deze bevoegdheid met name noemen. BWBR0001937
Artikel 3, Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst     Artikel 3 Eene collectieve arbeidsovereenkomst kan slechts worden aangegaan bij eene authentieke of onderhandsche akte. BWBR0001937
Artikel 4, Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst     Artikel 4 Eene vereeniging, welke eene collectieve arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, draagt zorg dat ieder harer leden, die bij de overeenkomst betrokken is, zoo spoedig mogelijk den woordelijken inhoud der overeenkomst in zijn bezit heeft. Indien door de partijen eene toelichting op de collectieve arbeidsovereenkomst is opgesteld, geldt deze verplichting ook ten aanzien van de toelichting. BWBR0001937
Artikel 5, Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst     Artikel 5 In geval van wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst en van uitdrukkelijke verlenging van haren duur vinden de bepalingen van de twee voorgaande artikelen overeenkomstige toepassing. BWBR0001937
Artikel 6, Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst     Artikel 6 Eene wijziging van bepalingen in de statuten eener vereeniging, welke het nakomen, het wijzigen, het verlengen of het opzeggen van collectieve arbeidsovereenkomsten betreffen, werkt niet ten aanzien van eene vóór de statutenwijziging door de vereeniging aangegane collectieve arbeidsovereenkomst, tenzij de andere partijen bij die overeenkomst daarin toestemmen. BWBR0001937
Artikel 7, Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst     Artikel 7 • 1. Wanneer het tijdstip, waarop de werking der collectieve arbeidsovereenkomst aanvangt, niet bij de overeenkomst zelve is bepaald, vangt die werking aan met ingang van den vijftienden dag, volgende op dien, waarop de overeenkomst is aangegaan. • 2. Wanneer bij de collectieve arbeidsovereenkomst niet anders is bepaald, strekt hare werking zich, van het tijdstip waarop... BWBR0001937
Artikel 8, Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst     Artikel 8 • 1. Eene vereeniging, welke eene collectieve arbeidsovereenkomst heeft aangegaan, is gehouden te bevorderen, in de mate als de goede trouw medebrengt, dat hare leden de daarbij te hunnen aanzien gestelde bepalingen nakomen. • 2. De vereeniging staat voor hare leden slechts in, voor zooverre zulks in de overeenkomst is bepaald. BWBR0001937
Artikel 9, Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst     Artikel 9 • 1. Allen, die tijdens den duur der collectieve arbeidsovereenkomst, te rekenen van het tijdstip waarop zij is aangegaan, lid zijn of worden eener vereeniging, welke de overeenkomst heeft aangegaan, en bij de overeenkomst zijn betrokken, zijn door die overeenkomst gebonden. • 2. Zij zijn tegenover elk der partijen bij de collectieve arbeidsovereenkomst gehouden al datg... BWBR0001937
Artikel 10, Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst     Artikel 10 • 1. De leden eener vereeniging, die door eene collectieve arbeidsovereenkomst gebonden zijn, blijven ook na het verlies van het lidmaatschap door die overeenkomst gebonden. • 2. Die gebondenheid eindigt, wanneer de overeenkomst na het verlies van het lidmaatschap wordt gewijzigd. In geval van verlenging van de overeenkomst na het verlies van het lidmaatschap duurt de ... BWBR0001937
  1, 2, 3   »

Verfijn de resultaten op


Wis alle selecties

Soort regeling

Verantwoordelijk ministerie