1.
Er is een commissie van toezicht betreffende de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
2.
De commissie van toezicht is belast met:
a. het toezicht op de rechtmatigheid van de uitvoering van hetgeen bij of krachtens deze wet en de Wet veiligheidsonderzoeken is gesteld;
b. het gevraagd en ongevraagd inlichten en adviseren van Onze betrokken Ministers aangaande de door de commissie geconstateerde bevindingen. Desgewenst kan de commissie onze betrokken Ministers vragen deze inlichtingen en adviezen ter kennis van een of beide kamers der Staten-Generaal te brengen, waarbij de werkwijze zoals beschreven in artikel 79 van overeenkomstige toepassing is;
c. het adviseren van Onze betrokken Ministers terzake van het onderzoeken en beoordelen van klachten;
d. het ongevraagd adviseren van Onze betrokken Ministers terzake van de uitvoering van artikel 34.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. De diensten en de coördinatie tussen de diensten
+ Hoofdstuk 3. De verwerking van gegevens door de diensten
+ Hoofdstuk 4. Kennisneming van door of ten behoeve van de diensten verwerkte gegevens
+ Hoofdstuk 5. Samenwerking tussen diensten en met andere instanties
- Hoofdstuk 6. Toezicht en klachtbehandeling
+ Hoofdstuk 7. Geheimhouding
+ Hoofdstuk 7a. Bonaire, Sint Eustatius en Saba
+ Hoofdstuk 8. Straf- , overgangs- en slotbepalingen
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht