Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2018. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 4 Nadere voorschriften accountantskantoren ter zake van aan assurance verwante opdrachten

Uitgebreide informatie
1.
De op grond van het bepaalde in artikel 3, eerste lid, te sluiten verzekering voor de beroepsaansprakelijkheid van een accountantskantoor en van de daarbij werkzame of daaraan verbonden medewerkers en andere personen voldoet ten minste aan de volgende eisen:
a. de verzekering wordt aangegaan met een verzekeraar van wie het aannemelijk is dat deze voldoet aan redelijkerwijs te stellen eisen van solvabiliteit;
b. de verzekering biedt jaarlijks dekking voor ten minste tweemaal het verzekerd bedrag per aanspraak;
c. het verzekerd bedrag per aanspraak bedraagt:
bij een jaaromzet tot € 500.000, ten minste € 300.000;
bij een jaaromzet van € 500.000 tot € 1.000.000, ten minste € 500.000;
bij een jaaromzet van € 1.000.000 tot € 2.500.000, ten minste € 1.250.000;
bij een jaaromzet van € 2.500.000 of meer, ten minste € 3.000.000;
d. boven de in onderdeel c genoemde minimumbedragen bepaalt het accountantskantoor de wijze waarop de financiële risico's kunnen worden opgevangen en de hoogte van de dekking van de verzekering, met dien verstande dat sprake is van een redelijke dekking van de risico's;
e. het eigen risico per aanspraak is zodanig vastgesteld dat de solvabiliteit van het accountantskantoor niet in gevaar komt. Daartoe bedraagt het eigen risico bij een jaaromzet tot € 2.500.000, maximaal € 25.000. Bij een jaaromzet van meer dan € 2.500.000 bepaalt het accountantskantoor zelf de hoogte van het eigen risico;
f. onder de dekking van de verzekering vallen alle werkzaamheden die door het accountantskantoor worden verricht, ongeacht door wie de claim wordt ingediend;
g. de verzekering heeft ten minste Europa als dekkingsgebied;
h. het accountantskantoor zorgt ervoor dat de inloop- en uitlooprisico's gedurende ten minste twee jaren zijn gedekt;
i. de verzekering dekt tevens de beroepsaansprakelijkheid van het accountantskantoor voor de personen die onder zijn verantwoordelijkheid werkzaam zijn, voor de personen die zijn werkzaamheden of de werkzaamheden van medewerkers van het accountantskantoor waarnemen en voor derden die betrokken zijn bij de werkzaamheden die door het accountantskantoor worden verricht; en
j. de verzekering dekt de kosten van benodigde juridische bijstand in het kader van het in procedures te voeren verweer.
2.
Het accountantskantoor beoordeelt te allen tijde of er specifieke omstandigheden zijn die het noodzakelijk maken om naar boven toe af te wijken van de minimumeisen, bedoeld in het eerste lid.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Definities en reikwijdte
- Hoofdstuk 2. Interne beheersing van het accountantskantoor ter zake van aan assurance verwante opdrachten
+ Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht