Artikel 13 lid 3 c Gemeentewet

Uitgebreide informatie
3.
In afwijking van het eerste lid, aanhef en onder o, kan een lid van de raad tevens zijn:
c. ambtenaar werkzaam voor een school voor openbaar onderwijs.
Inhoudsopgave
+ Titel I. Begripsbepalingen
- Titel II. De inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur
+ Titel III. De bevoegdheid van het gemeentebestuur
+ Titel IV. De financiën van de gemeente
+ Titel V. Aanvullende bepalingen inzake het toezicht op het gemeentebestuur
+ Titel VI
+ Titel VII. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht