1.
De griffier staat de raad en de door de raad ingestelde commissies bij de uitoefening van hun taak terzijde.
2.
De raad stelt in een instructie nadere regels over de taak en de bevoegdheden van de griffier.
Inhoudsopgave
+ Titel I. Begripsbepalingen
- Titel II. De inrichting en samenstelling van het gemeentebestuur
+ Titel III. De bevoegdheid van het gemeentebestuur
+ Titel IV. De financiën van de gemeente
+ Titel V. Aanvullende bepalingen inzake het toezicht op het gemeentebestuur
+ Titel VI
+ Titel VII. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht