Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw d.d. 11 november 2008, houdende de vaststelling van de tarieven genoemd in de Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2008 (Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2008)
Het bestuur van het Productschap Tuinbouw,
gelet op artikel 2 van de Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2008;
gehoord de Commissie voor bollen, knollen en wortelstokken van bloemgewassen d.d. 30 september 2008.
Besluit:
1.
De heffing als bedoeld in artikel 2 derde lid, van de Verordening PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2008, bedraagt voor het oogstjaar 2008 voor iedere onderneming waarin de teelt wordt uitgeoefend van tulpenbollen: € 0,32 per are.
2.
Bedragen lager dan € 10,00, worden niet opgelegd.
Artikel 2
Uitgezonderd van de areaalheffing als genoemd in artikel 1, zijn:
a. opgeplante bloembollen voor de bolproductie, afkomstig van afbroei uit het meest recente broeiseizoen;
b. bloembollen, die voor de bolproductie in Nederland, in het eerste teeltjaar, volgend op het jaar van import, waren/zijn opgeplant en afkomstig waren/zijn van import.
Artikel 3
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT heffing bestrijding Ditylenchus dipsaci oogstjaar 2008.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking op de tweede dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 11 november 2008
Voor het bestuur,
vice-voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht