1.
De gebruiker verstrekt voordat hij overgaat tot een toepassing op grote schaal van gevaarlijke micro-organismen dan wel een activiteit met genetisch gemodificeerde organismen, aan het bestuur van de veiligheidsregio waarin die toepassing plaats heeft, over de mogelijke rampen die zich tijdens die toepassing kunnen voordoen, de volgende gegevens:
a. de risicobronnen en omstandigheden waaronder de rampen zich kunnen voordoen;
b. de getroffen preventieve voorzieningen, zoals de veiligheidsuitrusting, alarmsystemen, inperkingsmethoden en -procedures en de beschikbare hulpmiddelen;
c. een beschrijving van de aan de werknemers verstrekte informatie;
d. de informatie die naar het oordeel van het bestuur van de veiligheidsregio overigens nodig is om plannen ter bestrijding van een ramp op te stellen.
Dit geldt niet voor zover deze informatie reeds op grond van andere voorschriften is verschaft of kan worden verkregen.
2.
Onverminderd het eerste lid, verschaft de gebruiker die een activiteit verricht met genetisch gemodificeerde organismen aan het bestuur van de veiligheidsregio waarin een activiteit plaatsheeft, tevens de procedures en plannen ter verificatie van de onverminderde doeltreffendheid van de inperkingsmaatregelen. Dit geldt niet voor zover deze informatie reeds op grond van andere voorschriften is verschaft of kan worden verkregen.
3.
Indien de gebruiker de beschikking krijgt over nieuwe relevante veiligheidstechnische gegevens die een ander inzicht kunnen geven in de risico's voor de bevolking of het milieu die aan een toepassing op grote schaal van gevaarlijke micro-organismen dan wel een activiteit met genetisch gemodificeerde organismen zijn verbonden, stelt hij het bestuur van de veiligheidsregio hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
4.
De gebruiker zendt de ingevolge het eerste, tweede en derde lid verstrekte informatie onmiddellijk tevens aan Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.
1.
De gebruiker kan het bestuur van de veiligheidsregio verzoeken bepaalde informatie vertrouwelijk te behandelen, indien de openbaarmaking van deze gegevens nadelige invloed kan hebben op zijn concurrentiepositie. In dit geval moeten aantoonbare redenen worden aangevoerd.
2.
Het bestuur van de veiligheidsregio bepaalt na overleg met de gebruiker welke informatie, bedoeld in het eerste lid, vertrouwelijk zal worden behandeld, en brengt de gebruiker op de hoogte van zijn besluit.
3.
De volgende informatie wordt in geen geval vertrouwelijk behandeld:
a. de beschrijving van de toegepaste gevaarlijke micro-organismen dan wel genetisch gemodificeerde organismen;
b. de naam en het adres van de gebruiker;
c. de plaats en het doel van de toepassing;
d. de methoden en plannen met betrekking tot het toezicht op de gevaarlijke micro-organismen dan wel genetisch gemodificeerde organismen, en de noodmaatregelen;
e. de conclusies met betrekking tot de te verwachten effecten, met name de pathogene effecten en milieuschade.
1.
In dit artikel wordt onder inrichting verstaan een inrichting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015.
2.
Indien een ramp plaatsvindt verschaft een ieder die over relevante veiligheidstechnische kennis beschikt aan de burgemeester van de gemeente waar de ramp plaatsvindt, onmiddellijk de volgende gegevens:
a. de locatie waar de ramp plaatsvindt;
b. de omstandigheden waaronder de ramp plaatsvindt;
c. alle beschikbare gegevens aan de hand waarvan de gevolgen van de ramp voor de bevolking of het milieu kunnen worden beoordeeld.
Dit geldt niet voor zover deze informatie reeds op grond van andere voorschriften is verschaft of kan worden verkregen.
3.
Indien een ramp plaatsvindt in een inrichting of tijdens een toepassing op grote schaal van gevaarlijke micro-organismen dan wel tijdens een activiteit met genetisch gemodificeerde organismen, verstrekt degene die de inrichting drijft respectievelijk de gebruiker de burgemeester van de gemeente waar de ramp plaatsvindt eigener beweging onmiddellijk behalve de in het tweede lid bedoelde gegevens tevens de volgende gegevens:
a. de aard en de hoeveelheid van de betrokken gevaarlijke stoffen respectievelijk de identiteit en hoeveelheid van de gevaarlijke micro-organismen dan wel genetisch gemodificeerde organismen die kunnen vrijkomen;
b. de getroffen noodmaatregelen.
Dit geldt niet voor zover deze informatie reeds op grond van andere voorschriften is verschaft of kan worden verkregen.
4.
Degene die de informatie, bedoeld in het tweede en derde lid, heeft verschaft werkt deze informatie bij en verschaft de bijgewerkte informatie aan de burgemeester, indien uit nader onderzoek nieuwe gegevens naar voren komen die in de informatie of de daaruit getrokken conclusies wijziging brengen.
5.
Indien in een inrichting of tijdens een toepassing op grote schaal van gevaarlijke micro-organismen dan wel tijdens een activiteit met genetisch gemodificeerde organismen een ramp heeft plaatsgevonden, stelt degene die de inrichting drijft respectievelijk de gebruiker het bestuur van de veiligheidsregio waarin de ramp zich heeft voorgedaan, op zijn verzoek dan wel eigener beweging op de hoogte van:
a. de maatregelen die worden overwogen om de gevolgen van de ramp op middellange en lange termijn te ondervangen;
b. de maatregelen die worden overwogen om een herhaling van een dergelijke ramp te voorkomen en de gevolgen ervan te ondervangen.
6.
De gebruiker zendt de ingevolge het tweede tot en met vijfde lid verschafte informatie onmiddellijk tevens aan Onze Minister van Infrastructuur en Milieu.
7.
Voor zover de informatie, bedoeld in het tweede tot en met vijfde lid, betrekking heeft op toepassing van gevaarlijke micro-organismen dan wel op een activiteit met genetisch gemodificeerde organismen, is artikel 3 van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen en toepassingsgebied
- Hoofdstuk II. Verschaffing van informatie aan het bestuur van de veiligheidsregio en aan de burgemeester
+ Hoofdstuk III. Verschaffing van informatie aan de bevolking
+ Hoofdstuk IV. Verschaffing van informatie aan bij de rampenbestrijding of crisisbeheersing betrokken personen
+ Hoofdstuk V. Verschaffing van informatie aan onze minister en aan een andere staat
+ Hoofdstuk VI. Afstemming
+ Hoofdstuk VII. Overgangs- en slotbepalingen
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht